DOWNLOAD:

Program MKO2017-13-04-2017

 

 

MKO 2017

CONFERENCE PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI 

 

DZIEŃ PIERWSZY – 20 KWIECIEŃ 2017

DAY ONE- APRIL 20, 2017

 

Rejestracja Uczestników, Bufet Kawowy

 

 

8:00-9:00 Registration, Coffee Break
Otwarcie Konferencji 9:00-9:30 Grand Opening
Słowo Wstępne od Organizatora Konferencji-Environmental Odour Consulting, Kanada

 

Oraz

Przedstawiciela Patronatów Konferencji

Politechnika Gdańska

Politechnika Wrocławska

Anna Bokowa

Environmental Odour Consulting

 

Izabela Sówka Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Opening Remarks from the Organizer Environmental Odour Consulting

 

and Patronage Representatives

Gdansk University of Technology
and Wroclaw University of Science and Technology

 

Słowo Wstępne od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Minister Marek Haliniak Opening Remarks – Ministry of the Environment-Chief Inspector of Environmental Protection

 

Słowo Wstępne od Przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opening Remarks -the Ministry of the Agriculture And Development
Słowo Wstępne od Przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Opening Remarks- the Ministry of the Infrastructure and Development
SESJA  1 SESSION  1
Legalizacja Odorów, Standardy Odorowe, Modele Referencyjne, Aspekty Prawne 9:30-11:00 Odour Policy, Odour Guidelines, Modelling and Legal Aspects
Przewodnicząca Sesji: S. Sironi, Politecnico di Milano, Italy

 

Presenters: Session Chair: S. Sironi, Politecnico di Milano, Italy
Podsumowanie Zmian w Europejskim Standardzie EN13725 i Perspektywa Standaryzacji Mierzenia Instrumentalnego Odorów 9:30-9:50

Ton van Harreveld

Odournet Group,Spain

Revision of the European EN13725 Standard and a Perspective on Standardizing Instrumental Odour Measurement
Podsumowanie Prac 14 Odorowych Ekspertów Nad Przeglądem i Ewaluacją Metod Legalizacji Odorów na Świecie 9:50-10:20

A.Bokowa

Environmental Odour Consulting

Canada,

J-M. Guillot, France

L. Capelli,

Politecnico di Milano, Italy

C.Diaz;

Olores,Spain,

Summary of Work of 14 Odour Experts Regarding Overview and Evaluation of the Odour Regulations Worldwide
Rozwiązania w Zakresie Skarg na Uciążliwość Zapachową w Polsce i w Kanadzie 10:20-10:40

I.Sówka Wroclaw University of Science and Technology,

Poland

A.Bokowa

Environmental Odour Consulting,

Canada

Odour Complaints in Poland and Canada-How These Two Countries Deal with Odour Complaints?
Redukcja Uciążliwości Zapachowej poprzez Szacowanie Odległości od Potencjalnych Źródeł Emisji Zapachów z Zastosowaniem Modeli Gaussa i Lagrange’a 10:40-11:00

M. Piringer

ZAMG, Austria

Separation Distances Against Odour Annoyance Calculated with a Gaussian and a Lagrangian Model

 

 Przerwa Kawowa    11:00-11:20  

 Coffee Break    11:00-11:20 

SESJA  2 SESSION  2
Metody Oceny Uciążliwości Zapachowej

Pomiary i Kontrola Odorów

11:20-12:40 Odour Assessments Methods,

Odour Testing

Przewodniczaca Sesji: Laura Capelli

Politecnico di Milano, Italy

 

Presenters: Session Chair: Laura Capelli

Politecnico di Milano, Italy

 

Najnowsze Badania w Dziedzinie Pobierania Próbek Zapachowych ze Źródeł Pasywnych

 

11:20-11:40

S. Sironi, Politecnico di Milano, Italy

 

Latest Research in The Field of the Odour Sampling from Passive Area Sources
Rozwój Nowej Technologii w Zakresie Instrumentalnego Pomiaru Odorowych Związków Chemicznych

 

11:40-12:00

J.M.Guillot, Ecole des Mines d’Alès, France

Wise Project-Development of the New Technology For Instrumental Measurement of Odorous Compounds
Krótki Przegląd Dostępnych Metod Oceny i Kontroli Zapachu

 

12:00-12:20

A.Bokowa

Environmental Odour Consulting

Canada,

C.Diaz, Olores, Spain

 

A Brief Review of the Available Methods for Odour Assessments and Control
Określenie Możliwości Zastosowania Wybranych Metod Oceny Uciążliwości Zapachowej w Polsce 12:20-12:40

Izabela Sówka

Wroclaw University of Science and Technology, Poland

 

Determination of Applicability of Selected Methods for Odour Nuisance Assessment in Poland

 

  Lunch         12:40-13:50  

  Posilek     12:40-13:50 

SESJA  3 SESSION  3
Rolnictwo, Nosy Elektroniczne, Metody Analityczne 13:50-14:50 Agriculture Odors, E noses, Analytical Methods
Przewodniczacy Sesji:

J.M.Guillot, Ecole des Mines d’Alès, France

Presenters: Session Chair: J.M.Guillot, Ecole des Mines d’Alès, France
e Nosy Jako Narzędzie Do Oszacowania Uciążliwości Zapachowych z Hodowli Świn 13:50-14:10

B. Milan;

Comon Invent,

The Netherlands

eNoses as a Tool to Measure Odour Nuisance Caused by Pig-Farms

 

Innowacyjny Mikrobiologiczny Dodatek Redukujący Amoniak w Hodowli Drobiu

 

14:10-14:30

S. Opaliński,

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences,Poland

 

Innovative Ammonia Reducing Microbial Mineral Litter Additive for Poultry
Ilościowe Oznaczanie Odorów, LZO oraz Związków Siarki na Poziomie ppt/ppb/ppm 14:30-14:50

G. Warsztocki

OMC ENVAG

Poland

Quantitative Characteristics of Odour, VOC and Sulfur Compounds at ppt / ppb / ppm Levels

 

  Przerwa Kawowa               14:50-15:10    

  Coffee Break                       14:50-15:10

SESJA  4 SESSION  4
Odory, Środowisko i Zdrowie 15:10-16:30 Odours and Environment, Health Impact
Przewodniczacy Sesji: Martin Piringer, ZAMG . Austria

 

Presenters: Session Chair:

Martin Piringer, ZAMG,Austria

 

Ekspozycja Mieszkańców Legionowa na Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne w Trakcie Wybranych Epizodów Smogowych 15:10-15:30

A. Badyda,

Warsaw University of Technology

 

Legionowo’s Residents Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Smog Episodes

 

Ekspozycja na Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne Emitowane z Wybranych Rodzajów Grilli, Jako Ryzyko Nowotworu Płuca 15:30-15:50

A. Badyda,

Warsaw University of Technology

Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Emitted From Selected Types of Grill As Risk of Lung Cancer
Dyskusja Panelowa 15:50-16:30 Panel Discussion
Zakończenie Pierwszego Dnia Konferencji 16:30 End of the First Day of the Conference

  

  

 DZIEN DRUGI – 21 KWIECIEN 2017

 DAY TWO- APRIL 21, 2017

 

  Poranna Przerwa Kawowa        9:00-9:30

  Morning Coffee Break              9:00-9:30

SESJA  5 SESSION  5
Metody Ograniczania Odorów

 

9:30-10:50 Odour Control Methods
Przewodniczaca Sesji: Anna Bokowa

Environmental Odour Consulting

Canada

Presenters: Session Chair: Anna Bokowa

Environmental Odour Consulting

Canada

Projektowanie Biofiltrów Zapewniające Najwyższą Ich Jakość i Długotrwałą Żywotność

 

9:30-9:50

D.Webb,

Biorem,

Canada

Designing Biofilters for Consistent, Superior Performance and a Long Life
Analiza Rynku w Polsce w Zakresie Dostępnych Rozwiązań Technicznych i Technologicznych Służących Redukcji Emisji Odorów

 

9:50-10:10

I. Sówka, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Market Analysis in Poland Regarding Available Technical and Technological Solutions for Odour Emission Reduction
Najnowszy Rozwój w Technologii Zimnej Plazmy w Ograniczaniu Zapachów 10:10-10:30

H.Schieven,

Uniqair Technologies, Canada

 

Latest Developments in Cold Plasma Odour Control Technology
Techno-Ekonomiczne Porównanie Inżynieryjnych i Organicznych Mediów Biofiltracyjnych 10:30-10:50

D.Webb

Biorem, Canada

Techno-Economic Comparison of Engineered Media and Organic Media Biofilters

 

  Przerwa Kawowa                     10:50-11:10 

  Coffee Break                            10:50-11:10 

SESJA  6 SESSION  6
Odory w Badaniach Naukowych i Ocenach Zapachowego Oddziaływania Obiektów Gospodarki Przemysłowej i Komunalnej

 

11:10-12:10 Odours and Science – Odour Assessments of Industrial and Municipal Facilities
Przewodniczący Sesji: Carlos Diaz,

Olores, Hiszpania

Presenters: Session Chair: Carlos Diaz

Olores, Spain

Zastosowanie Nowej Metody w Oszacowaniu Emisji Odorów ze Źródeł Powierzchniowych na terenie Oczyszczalni Ścieków 11:10-11:30

A.Bokowa

Environmental Odour Consulting

 

Case Study: Application of the New Developed Method for Assessing Area Sources at the Wastewater Treatment Plant
Usuwanie Odorów z Procesu Kompostowania w Procesie Biofiltracji 11:30-11:50

J.Bień,

Czestochowa University of Technlogy, Poland

Odour Removal from Composting Operations Using Biofiltration

 

Zastosowanie Procesów Korozyjnych w Absorpcyjnej Metodzie Oczyszczania Złowonnych Gazów Pochodzących znad Osadów Ściekowych 11:50-12:10

I.Wysocka,

University of Warmińsko-Mazurski , Poland

Reduction of Malodorous Odours From Sewage Sludge by Absorption using Application of Corrosives in Water
Zastosowanie Modelu Dyspersji Zanieczyszczeń w Powietrzu Do Ograniczenia Emisji Odorów Z Osadników Wstępnych Oczyszczalni Ścieków O Przepustowości 1,4 Mln M3/D

 

12:10-12:20

R .Kijak

AECOM, Poland

Application of An Air Dispersion Model for the Control Odorous Emission From Primary Sedimentation Tanks of  1.4 Mln M3/D Wastewater Treatment Plant

 

 

  Lunch                 12:20-13:30

  Posilek                12:20-13:30 

SESJA  7 SESSION  7
Odory, Zarządzanie i Środowisko 13:30-14:40 Odours, Management and Environment
Przewodnicząca Sesji: Izabela Sówka

Politechnika Wrocławska,  Polska

Presenters: Session Chair: Izabela Sówka

Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Poprawa Prognozowanych Wyników przy Zastosowaniu Teorii Asymilacji 13:40-14:00

C.Diaz

Olores, Spain

Improvement of Forecasted Results by Use of The Assimilation Theory
Jak Skonfigurować System Zarządzania Odorów

 

14:00-14:20

F. Vossen,

Olfasense, Germany

How to Set up an Odour Management System
Ocena Zdolności Przenośnego Olfaktometru SM 100 w Pomiarze Stężenia Zapachu

 

14:20-14:40

A Motalebi,

University of Saskatchewan, Canada

Evaluation of Abilities of SM 100 Field Olfactometer in Measuring Odour Concentration

 

  Przerwa Kawowa           14:40-15:00

  Coffee Break                   14:40-15:00

SESJA  8 SESSION  8
Problemy Odorowe w Polsce-Brak Norm 15:00-16:20 Odour Problems in Poland- No Odour Standard
Przewodniczący Sesji: Sebastian Opaliński,

Uniwersytet Przyrodniczy, Polska

 

Presenters: Session Chair: Sebastian Opaliński, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
Zwalczanie Uciążliwości Zapachowych w świetle Aktualnie Obowiązujących Polskich Przepisów Prawnych 15:00-15:20

M. Maśliński, SMM Law Firm, Poland

 

Odour Nuisance Prevention in the Light of the Current Polish Applicable Law
Instrumenty Zapobiegania Uciążliwości Zapachowej w Polsce- Aspekty Prawne oraz Rola Ekspertyzy w Praktyce 15:20-15:30

K.Wójcik-Krutkow; MJK Sp z.o.o

Poland

Nuisance Prevention Tools in Poland- Legal Aspects and the Role of Expertise in Practice
Zwalczanie Uciążliwości Zapachowych Proponowane Rozwiązania Prawne. Czy Potrzebna jest Odrębna Polska Ustawa? 15:30-15:50

J. Bujny, SMM Law Firm, Poland

Odour Nuisance Prevention – Proposed Legal Solutions. Do We Need a Separate Polish Act?
Dyskusja Panelowa 15:50-16:20 Panel Discussion
Podsumowanie i Zamknięcie Konferencji 16:20-16:50 Summary and Closing of the Conference

 

This post is also available in: Polish